2024. febru�r 23. - szerda
rom�n nyelven magyar nyelven
 
Silihost Srl.
Hivatalos domain regisztr�tor

�gyf�lszolg�lat

T�rhely (webhoszting) �gyekben h�tf�t�l p�ntekig 8-t�l 16 �r�ig.
Tel.: 021-5696033
Fax: 0366-818846
Mobil: 0741-480584
Email: [email protected]
Skype: Skype st�tuszunk

Visszah�v�s k�r�se

Az �n neve:

Az �n email-c�me:

Vezet�kes telefon:

Mobiltelefon:

T�ma, �zenet:

Aktu�lis h�reink

Szerver elhelyez�s �s �zemeltet�s

C�g�nk v�llalja szerverek klimatiz�lt szerverteremben t�rt�n� elhelyez�s�t �s �zemeltet�s�t (d�jmentes t�zfal-szolg�ltat�ssal!) 59 Euro (» 248 RON) + �fa/h�, illetve - rendszergazdai tev�kenys�ggel egy�tt - 159 Euro (» 669 RON) + �fa/h� d�jt�l.
Tov�bb...
2024. febru�r 14.

�j, 8 processzormagos mySQL-szerver

Meg�rkezett c�g�nk m�sodik 8 CPU-magos, 16 Gb. RAM-al rendelkez� szervere, melynek feladata az adatb�zis-kiszolg�l�s dedik�ltt� t�tele.
Tov�bb...
2024. janu�r 15.

Adatb�zis-szerver RAM-b�v�t�se

4-r�l 12 Gb.-ra b�v�tett�k a 4 CPU-magos adatb�zis-szerver�nk mem�ri�j�t.
Tov�bb...
2024. okt�ber 19.

Szervereink k�lt�ztet�se �s RAM-b�v�t�s

Elk�lt�ztett�k szervereinket az Invitel Zrt. szerverterm�be, illetve 12-r�l 20 Gb.-ra b�v�tett�k a 8 CPU-magos webszerver�nk mem�ri�j�t. A t�rhely-piacon jelenleg csak a Silihost Srl. �zemeltet ilyen er�forr�sokkal rendelkez� webszervert.
Tov�bb...
2024. szeptember 28.

F�jlv�delem (v�russz�r�s) a Silihostn�l

F�jlrendszer-v�delmet (v�russz�r�st) vezetett be c�g�nk, melynek seg�ts�g�vel az FTP-vel felt�ltend� f�jlok v�russz�r�sen esnek �t, miel�tt felker�ln�nek webszerver�nkre.
Tov�bb...
2024. augusztus 17.

PDF-SPAM-ek sz�r�se

Kiterjesztett�k SPAM-v�delm�nket a csatolm�nyban �rkez� k�retlen rekl�mlevelekre is, �gy a mai napt�l tisztelt �gyfeleink nem kapnak PDF-SPAM-eket.

Tov�bb...
2024. j�nius 22.

�j, 8 processzormagos SGI-szerver a Silihostn�l!

A t�rhely-piacon els�k�nt �ll�tunk �zembe 2 db. Quad-Core Intel Xeon processzoros, 12 Gb. fully-buffered RAM-al, 2,16 TB-os RAID t�rol� egys�ggel rendelkez� SGI-Altix webszervert.
Tov�bb...
2024. m�rcius 1.

Altix-k�sz�nt� akci�!

Hozz� �t domainj�t, honlapj�t a NASA-n�l �zemel�, sebess�grekorder SGI-Altix 350-es szerver�nkre!

Akci�nk keret�ben a jelenlegi szolg�ltat�j�n�l h�tral�v� t�rhely-el�fizet�si h�napjaival d�jmentesen meghosszabb�tjuk Silihost-el�fizet�s�t...
Tov�bb...
2024. janu�r 25.

�j, 4 Intel Xeon (Dual-Core) processzormagos SGI-Altix XE adatb�zis-szerver

A megn�vekedett terhel�s miatt �j adatb�zis h�t�rszervert �ll�tottunk �zembe, tehermentes�tv�n az Altix350-es szerver�nket.
Tov�bb...
T�rhely-csomagjaink
Domain regisztr�ci�s �raink (t�rhely megrendel�s n�lk�l)

Ki ne szeretne szupergyors t�rhelyet a honlapj�nak?

�j technol�gia a t�rhely piacon

Menyh�rt Katalin

2024. febru�r 23, szerda.
T�rgy: �j technol�gia a t�rhely piacon
 
Kedves L�togat�nk,
 
D�lj�n h�tra a k�nyelmes karossz�k�ben, �s lazuljon el egy kicsit. Mik�zben e sorokat olvassa, k�pzelje el, ahogy kirajzol�dik �nben egy j� d�nt�s, ami hozom�nyak�nt a v�llalkoz�sa m�t�l kezdve egyre t�bb profitot termel. Mi is ez a j� d�nt�s?
 
Hadd osszak meg �nnel egy t�rt�netet arr�l, hogy hogyan j�tt �t egy jelent�s forgalmat bonyol�t� �gyfel�nk hozz�nk. N�h�ny h�nappal ezel�tt � is �gy tal�lt r�nk, mint ahogyan sokan, az internetmarketing kurzusunkon kereszt�l. A domain regisztr�ci�kon fel�l �lt a szem�lyes konzult�ci�k lehet�s�g�vel is, mert tudta, hogy sokkal nagyobb er� rejlik az Internetben, mint amit a saj�t c�ge menedzserek�nt eddig bel�tott.
 
M�r j� ideje kapcsolatban voltunk, amikor sz�ba ker�lt, hogy mit lehetne m�g jav�tani a honlapj�n. Elmondta, hogy az �jonnan megrendelt, php alap� szoftver�vel nagyon meg van el�gedve, csak sajnos a sebess�g�n nemigen lehet jav�tani.
 
A fejleszt�j�vel m�g azt is letesztelt�k, hogy mi a lass� a honlapban. Arra jutottak, hogy maga a program gyors, �s azon nem sok csiszolni val� van. A sebess�get pedig az adatb�zis kiszolg�l�s fogja vissza. Azzal viszont "nincs mit tenni".
 
- Hogy hogy "nincs mit tenni"? - k�rdeztem vissza.
- A fejleszt� szerint az adatb�zis sebess�g�n nem lehet jav�tani, ebbe bele kell t�r�dni - v�laszolta.
- Igen - mondtam -, abban igaza van a fejleszt�nek, hogy n�luk az adatb�zis kiszolg�l�si sebess�g�vel nem lehet sok mindent kezdeni. De az �gyf�l szempontj�b�l igenis van m�sik megold�s: az, ha egy szupergyors t�rhelyre k�lt�zteti �t a honlapj�t. K�l�n�sen nagy a k�l�nbs�g az Amerik�ban, �s a helyben, Eur�p�ban m�k�dtetett szerverek sebess�ge k�z�tt.
 
M�snap m�r adtunk is neki egy olyan Silihost pr�bat�rhelyet, ahov� feltelep�thette az eg�sz programj�t �s a teljes adatb�zis�t. Alig v�rta, hogy azonnali eredm�nyeket l�sson.
 
Mint gondolhatja, az eredm�ny f�ldrenget� volt. A f�oldal�nak 3-5 m�sodperces bet�lt�d�si ideje f�l-1 m�sodpercre cs�kkent.
 
Szinte l�tom magam el�tt, amint most �nt is mag�val ragadja a lelkesed�s: Mennyivel el�gedettebbek lesznek ett�l a gyors let�lt�si sebess�gt�l a honlapj�ra l�togat�k! �s k�zben m�r tervezheti is, hogy hogyan v�ltja �t az el�gedetts�g�ket p�nz�gyi haszonra!
 

A biztons�g is fontos

Az el�bbi �gyfel�nkkel m�g annyit kellett egyeztetn�nk, hogy milyen fokozat� biztons�ggal k�v�nja kieg�sz�teni a Silihost t�rhely�t. Mert a ment�sek k�l�nb�z� gyakoris�ggal k�rhet�k, �s azt is �n hat�rozhatja meg, hogy h�ny napra visszamen�leg �rizz�k meg �ket.
 

Nem lenne szabad felfednem ilyen szakmai titkokat...

Egy m�sik �gyfel�nk is az �tlagost meghalad� forgalmat bonyol�tott a kor�bbi szolg�ltat�j�n�l. Nem is vagyok benne biztos, hogy szabad lenne-e felfednem ilyen szakmai titkokat...
 
K�pzelje el, hogy a kor�bbi szolg�ltat�ja folyamatosan az egyik szerver�r�l a m�sikra tette az �gyf�lnek a honlapj�t. Kider�lt, hogy a szolg�ltat� azt pr�b�lgatta, hogy melyik szerver�n okoz a legkisebb galib�t ez a nagy forgalm� honlap. K�rdem �n �nt�l: Lehet ilyen technikai h�tt�rrel megb�zhat� t�rhely szolg�ltat�st ny�jtani?
 
�s k�pzelje el, hogy ez a c�g a legnagyobb 5 t�rhely (+domain regisztr�ci�) szolg�ltat� egyike!
 
Ez a tapasztalat is bizony�tja, hogy a szolg�ltat�s sz�nvonal�t az eg�sz g�ppark hat�rozza meg, nem pedig egy-k�t �jabb, nagyobb teljes�tm�ny� szerver.
 
A t�rhely szolg�ltat�k a r�gi g�pekr�l elv�ndorolt �gyfelek hely�t felt�ltik az �j ig�nyekkel. Legyen ez�rt nagyon �vatos a t�rhely szolg�ltat� kiv�laszt�s�n�l. A r�gi gener�ci�s szervereken nemcsak a sebess�g kisebb, hanem az �zemsz�netek gyakoris�ga �s hossza is messze az elfogadhat� felett van: Gondoljon csak arra, ha mondjuk f�l napig nem kapja meg az email-jeit. Hogyan tud akkor dolgozni?
 

A Silihost t�rhely 1 gyenges�ge

1. PHP 5
A Silihostn�l nem minden PHP program indul el, ami m�s webhoszting szolg�ltat�n�l probl�mamentesen megy. Ennek az az oka, hogy n�lunk a PHP �j, 5-�s v�ltozata fut.
 
Sajnos a 4-es v�ltozatra �rt, gyeng�bb min�s�g� k�dok haszn�lhatnak olyan utas�t�sokat, melyek felfel� nem kompatibilisek. Ezek az utas�t�sok PHP 5 alatt nem mennek.
 
V�lasztanunk kellett az �j verzi� nagyobb biztons�ga �s a r�gi verzi� elterjedts�ge k�z�tt. Mi a nagyobb biztons�got v�lasztottuk.
 
Ez�rt a Silihost t�rhely gyenges�g�nek mondhat� az, hogy a k�dok �temel�se egy m�sik t�rhelyr�l nem mindig egyszer�. Eddig azonban mindig siker�lt, csak dolgozni kellett rajta nek�nk is, �s az �gyfeleinknek is.
 

A Silihost t�rhely 5 er�ss�ge

1. Sebess�g
A Silihost �zemelteti ma az egyik leggyorsabb nyilv�nos szolg�ltat�sba bekapcsolt szervert. Hasonl� sz�m�t�g�pe p�ld�ul t�bb nemzeti meteorol�giai int�zetnek van (a nagy sz�m�t�si kapacit�s miatt), de a mi versenyt�rsaink mind als�- vagy k�z�pszint� sz�m�t�g�peket haszn�lnak.
2. Technol�gia
A vil�g leggyorsabb SGI-sz�m�t�g�pe a NASA-n�l is azt a csal�dot haszn�lja, amit a Silihost a t�rhely szolg�ltat�sra. A Silihostn�l alkalmazott technol�gia egyben garancia is a legmagasabb el�rhet� rendelkez�sre �ll�sra. E szerver sz�m�t�g�pben szinte minden meg van kett�zve, ami elromolhat. A v�llalt rendelkez�sre �ll�sunk 99,5%, de a val�s�gban le�ll�sokra csak a fejleszt�sek, k�bel�tv�g�sok �s hasonl� esem�nyek eset�n kell sz�m�tani.
3. Alacsony �r
Ugyan egy ALTIX szupersz�m�t�g�pbe t�rt�n� beruh�z�s nem kis t�telt jelentett, ezzel a rendszerrel azonban sokszorta t�bb �gyfelet tudunk kiszolg�lni, mint a versenyt�rsaink. �gy, hogy persze mindenki ugyanazt a gyors t�rhelyet �lvezi. E k�lts�ghat�kony �zemeltet�s miatt nagyon alacsonyan tudjuk tartani az �rainkat.
 
A versenyt�rsainkkal szemben mi fels� kateg�ri�s t�rhelyet adunk ugyanannyi�rt - vagy m�g n�luk is olcs�bban. A legkedveltebb d�jcsomagunk, a Dinamikus 500 �ves d�ja (nemzetk�zi) domain regisztr�ci�val egy�tt p�ld�ul 49 Euro + �FA.
4. T�mogat�s
A Silihost t�rhely egy m�sik k�l�nlegess�ge az, hogy n�lunk �n nem puszt�n egy virtu�lis ter�letet kap. Mi seg�t�nk a t�rhely�t megt�lteni �lettel, forgalommal.
 
K�pzelje el, hogy mik�zben h�napr�l h�napra megval�s�tja az internetmarketing tan�csainkat, �gy n� ezzel egy�tt a honlapj�nak a forgalma.
 
De nem is a forgalom a legfontosabb. Hanem az, hogy mennyi j�vedelemhez jut a forgalomb�l! Haszn�lja a Silihostt�l ingyenesen kapott tr�kk�ket, �s torn�zza fel az egekbe a l�togat�inak a megrendel�si kedv�t!
5. El�gedetts�g
�s hogyan fogja �rezni mag�t n�lunk �n, mint �gyf�l? Err�l igaz�n nem is nekem kell �rnom, megtette ezt m�r helyettem az a sok-sok el�gedett el�fizet�nk, aki nev�t adta az aj�nl�s�hoz. N�h�nyat kiemeltem �nnek ide k�z�l�k.
 
Bela Gocz, a depozitauto.ro weboldal tulajdonosa
"A webmester�nk javaslat�ra d�nt�tt�nk a Silihost mellett, amikor olyan t�rhely szolg�ltat�t kerest�nk, mely hossz�t�von biztos h�tteret ny�jthat internetes megjelen�s�nkh�z. A megb�zhat� technikai h�tt�ren k�v�l nagyon fontos volt sz�munkra, hogy sz�ks�g eset�n gyors �s korrekt seg�ts�get kapjunk. A kor�bbi t�rhely-szolg�ltat�val ez nem mindig m�k�d�tt g�rd�l�kenyen. A Silihostr�l azonban m�r a v�lt�shoz sz�ks�ges egyeztet�sekkor bebizonyosodott, hogy mennyire komolyan veszi az �gyfeleit. Emailben feltett k�rd�seinkre szinte azonnal reag�ltak, pedig el�fordult, hogy m�r munkaid�n k�v�l, az esti �r�kban �rdekl�dt�nk valami miatt. Az emailben rendszeresen �rkez� oktat� anyagoknak is nagy haszn�t vessz�k. B�r szolg�ltat�sainkat kor�bban is az internetmarketingre alapoztuk, sok �jdons�ggal tal�lkozunk benn�k, melyeket folyamatosan �t�ltet�nk a gyakorlatba is. Egy�bk�nt is olvasm�nyos, lelkes�t�en hasznos tud�sanyagr�l van sz�.
 
Megfelel� levelez�szoftvert is r�g�ta kerest�nk. A Silihost �ltal k�n�lt Autoresponder mindent tud, amire a vil�gh�l�n m�k�d� szolg�ltat�snak vagy v�llalkoz�snak sz�ks�ge lehet az �gyfelekkel val� kapcsolattart�shoz. Amikor a webmester�nk megmutatta, hogy az Autoresponderrel szem�lyre szabhat�k az emberi k�z �rint�se n�lk�l kik�ldhet� levelek, azt mondtam, lehet, hogy kell nek�nk. Amikor azt is megmutatta, hogy a text form�tum� levelek mellett a html form�tumot is t�mogatja, azt mondtam, hogy ez t�nyleg kell nek�nk. Amikor az is kider�lt, hogy a szoftver licence nagyj�b�l annyiba ker�l, mint amennyit k�s�bb havonta k�lt�tt�nk volna az emailek kik�ld�s�re, ha m�s mellett d�nt�k, azt mondtam: Csak ez kell nek�nk.
 
J� �rz�kelni, hogy egy korrekt, megb�zhat� szolg�ltat�ra t�maszkodhatunk. En�lk�l mi sem szolg�lhatn�nk ki korrekt �s megb�zhat� m�don az �gyfeleinket."
 
�d�m Bal�zs, a hasznalt-autok.com tulajdonosa
"A Silihost Srl. �gyf�lkezel�se szinte egyed�l�ll�nak nevezhet�. Volt egyszer, hogy �jjel 3-kor k�ldt�nk egy email-t, �s 10 percen bel�l v�laszoltak. Olyan is volt, hogy felh�vtak telefonon. Az esetlegesen felmer�l� probl�m�kra azonnal keresik a megold�st.
Az �j szerver pedig val�ban vill�mgyors, ami fontos szempont volt egy olyan port�l eset�ben, amilyen a hasznalt-autok.com."
 
Parajdi Tam�s, a beyond.hu tulajdonosa
"T. Silihost!
Parajdi Tam�s vagyok, a Beyond egy�ttes vezet�je �s az �n�k t�rhelyszolg�ltat�suk megrendel�je is egyben. Ez�ton szeretn�m kifejezni el�gedetts�gem t�rhelyszolg�ltat�sukkal kapcsolatban. A honlapom el�r�si sebess�ge kolossz�lis. Az ingyenes internet marketing szolg�ltat�suk �s az ezid�ig ingyenes Google titkok e-k�nyv�k, kedvenc olvasm�nyaimm� v�ltak. Minden bekezd�s�k olvas�sakor alak�tottam egy kicsit honlapomon, annak �rdek�ben, hogy a beyond.hu keresett honlap legyen. Eredm�nyekr�l csak k�s�bb tudn�k besz�molni, mivel a honlap csak n�h�ny napos.
Mindent K�sz�n�k a Beyond zenekar nev�ben is."
 

"Ha egy szok�sos dolgot szokatlanul j�l csin�lsz, ez meghozza sz�modra a sikert."

(H. J. Heinz)
 
Ilyen egyszer� dolgokon m�lik az �n sikere is az Interneten: a t�rhely sebess�g�n, megb�zhat�s�g�n �s a kieg�sz�t� szolg�ltat�sok sk�l�j�n. �s persze az �n internetmarketing ismeretein, hogy hogyan tudja a legt�bb profitot kihozni e szolg�ltat�sokb�l.
 
Sztravinszkij azt �rta: "Az �j�t�s csak akkor gy�m�lcs�z�, ha meg�rzi a hagyom�nyos �rt�keket." E b�lcsess�g az �zleti vil�gra is �rv�nyes kell, hogy legyen: Ha a honlapja m�r �zemel egy m�sik szolg�ltat�n�l, akkor �j�t�st, v�lt�st csak �gy kezdem�nyezzen, ha az addigi el�ny�ket k�zben mind meg tudja �rizni.
 
Egy honlap �thoz�sakor ne fizessen nek�nk semmit addig, am�g 100%-ban nem el�gedett a m�k�d�ssel az �n �j Silihost t�rhely�n.
 
Rendelje meg a legn�pszer�bb d�jcsomagunkat, a Dinamikus 500-et �vi 49 Euro-�rt, vagy v�lasszon a honlap tetej�n tal�lhat� tov�bbi d�jcsomagjainkb�l!
 
Vagy, keressen meg engem szem�lyesen valamelyik el�rhet�s�gemen:
 
Telefon: xxx
Mobil: xxx

Skype st�tuszunk
 
 
Az �n online siker��rt,
 
              Menyh�rt Katalin
              �gyf�lkapcsolati igazgat�
 
Ui: Az �raink, az �rveink (�s az ellen�rveink) lehengerl�ek. A Silihost a fels� kateg�ri�s t�rhelyek �j gener�ci�j�t k�pviseli - m�r ma. Pontosan ez�rt, ha tudom�st szereznek r�la, az ismer�sei biztosan ugyan�gy a Silihostot fogj�k v�lasztani, mint ahogyan most �n is.
 
Uui: �LLJON MEG az olvas�ssal, �s rendelje meg az al�bbi d�jcsomagok egyik�t:
 
200 Mb. statikus, MEGOSZTOTT WEB/EMAIL t�rhely + 3 email c�m
+ kedvezm�nyes regisztr�ci� - �vi 38 Euro

 
500 Mb. dinamikus, MEGOSZTOTT WEB/EMAIL t�rhely + KORL�TLAN email c�m
+ kedvezm�nyes domain regisztr�ci� - �vi 68 Euro

 
© 2024-2024. Silihost Srl. Silihost t�rhely | Adatv�delmi nyilatkozat |